Posłuchaj tego artykułu

Stypendia przyznawane są studentom według poniższych kryteriów :

  • wyniki w nauce, z zastrzeżeniem, że Stypendium otrzymać może jedynie Wnioskodawca, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,5;
  • osiągnięcia naukowe;
  • aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • uzupełniającym kryterium może być udokumentowana trudna sytuacja materialna Wnioskodawcy.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci:

  1. Wniosek (formularz w załączeniu).
  2. Podanie.
  3. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
  4. Oświadczenie do celów rozliczeniowych na wydrukowanym formularzu (wzór w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów (termin złożenia określa Wydział).

Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 4 lutego 2022 r.

Załączniki:

Skip to content
Udosptępnij...