Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

O BOSKO i studiowaniu na UAM

INFORMACJE

Pakiet przydatnych informacji nie tylko dla studentek, studentów, osób studiujących na I roku… Przypominamy!

 1. Regulamin studiów https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/regulamin-studiow
 2. Strona www Biur Obsługi Studentów/Dziekanatów UAM https://amu.edu.pl/studenci/biura-obslugi-studentow , tu znajdziesz m.in. kontakt do wydziałowych BOS
 3. Film o BOS/Dziekanatach-dowiesz się czym zajmują się BOS i jak mogą Ci pomóc ? https://youtu.be/ts_45D6tBDk
 4. Na stronach wydziałowych znajdziecie informacje dt. m.in. kontaktów do Pracowników BOS, godziny otwarcia BOS, np. https://wmi.amu.edu.pl/wydzial/struktura-wydzialu/biuro-obslugi-studentow
  BOS Collegium Historicum, a także BOS Kampus Ogrody posiadają indywidualne www
 5. Intranet studenta-aktualności, wiadomości o konkursach, wydarzeniach, informacje dt. toku studiów…
 6. Intranet wydziałowy, np.-sprawdź swój wydział https://uam.sharepoint.com/sites/4304000000
  https://uam.sharepoint.com/sites/4304000000/Strefa-studenta/SitePages/Home.aspx
 7. Poradnik studenta UAM
  https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0035/398816/Poradnik-Studenta-I-Roku_-PDF.pdf
  https://samorzad-amu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Pierwsze-kroki-na-UAM.pdf
 8. Wydziałowy poradnik/informator studenta np. https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0029/264980/Informator-studencki-WNGiG.pdf
 9. USOS – instrukcje
  https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=instrukcje.html

  Tutoriale USOS
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLNY9liI0jOEFo7eQLMSm1h-82TOb0qjZh

 10. Instrukcje-składanie wniosków o stypendia/zapomogi/domy akademickie w systemie USOS
  https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wnioski/index
  *musisz być zalogowany do USOSweb
 11. Pomoc materialna- informacje
  https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wnioski/index
 12. Języki obce-Studium językowe- rejestracja na lektoraty
  https://sj.amu.edu.pl/
 13. Wychowanie Fizyczne
  https://swfis.amu.edu.pl/
 14. Szkolenie BHP * terminy i szczegóły już wkrótce!-info w BOS
  https://szkoleniebhp.amu.edu.pl/

  Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning). Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP.

  Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP. Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.

 15. Edukacja informacyjna i źródłowaSzkolenie biblioteczne jest prowadzone w formie kształcenia zdalnego w e-learningu pod nazwą “Edukacja Informacyjna i Źródłowa”, “Przysposobienie biblioteczne” lub na miejscu w bibliotece wydziałowej. Zajęcia są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem w trakcie I roku studiów.
  https://lib.amu.edu.pl/szkolenie-biblioteczne-uam/
 16. Ubezpieczenie zdrowotne studentów
  https://usosweb.amu.edu.pl/ubezpieczenie_zdrowotne_studenta.pdf
 17. mLegitymacja
  https://usosweb.amu.edu.pl/mLegitymacja.pdf

PORADNIK STUDENTA I ROKU

MAPA SPRAW STUDENCKICH BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW UAM W POZNANIU

PIERWSZE KROKI NA UAM

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

 • Ubezpieczenie zdrowotne na Uczelni jest dobrowolne, i dotyczy tylko osób, które nie mają ww. ubezpieczenia z innego tytułu.
 • Ubezpieczenie zdrowotne upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i daje prawo do korzystania bezpłatnie z ww. świadczeń w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie zdrowotne nie jest ubezpieczeniem NNW.
 • Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1373, z późn. zm.)
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) osoby, które nie ukończyły 26 roku życia w pierwszej kolejności korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (np. rodziców, lub jeśli nie ma takiej możliwości u rodziców to dziadków).
 • Z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach uczelni może skorzystać osoba, u której nie występują też inne (oprócz ubezpieczenia z tytułu bycia członkiem rodziny) tytuły do ubezpieczenia jak np. praca, ubezpieczenie jako współmałżonek, status bezrobotnego, emerytura/renta, dział. gosp/rolnicza, alimenty.

 

STUDENCI BĘDĄCY OBYWATELAMI RP – z a s a d y

I. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (praca w tym umowa zlecenie, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, dział. gosp./rolnicza, alimenty.)
 2. nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (pracujący rodzice/dziadkowie, praca, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, dział. gosp./rolnicza, alimenty)
  Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.(poza Uczelnią)

 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy
 2. zmianie danych zawartych we wniosku
 3. zmianie statusu studenta

Informację należy przekazać do Sekcji Spraw Studenckich niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej.Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia wystawianym przez Sekcję Spraw Studenckich. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest druk ZUS RMUA wystawiany przez Sekcję Płac. Druk można otrzymać w terminie 15 dni po upływie kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło opłacenie składki.

 

Informacja dodatkowa dot. osób z niepełnosprawnością: Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny bez ograniczeń wiekowych- obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

STUDENCI NIEBĘDĄCY OBYWATELAMI RP – z a s a d y

I. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

II. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) posiadający ważną Kartę Polaka lub uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji (ważna Karta Polaka lub decyzja Konsula stwierdzająca polskie pochodzenie w myśl art. 5 ust.1-3 ustawy z 9.11.2000 o repatriacji) zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich. (wymagane dokumenty: wniosek do Uczelni, ksero ważnej Karty Polaka lub decyzji Konsula stwierdzającej polskie pochodzenie w myśl art. 5 ust.1-3 ustawy z 9.11.2000 o repatriacji, oświadczenie dot. Karty Polaka

III. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Kontakt

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię przesyła komplet dokumentacji do Sekcji Spraw Studenckich (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, tel. 61 829 4376), na adres e-mail: miroslawa.gajewska@amu.edu.pl

Prosimy o wydrukowanie wniosku, wypełnienie i własnoręczne podpisanie, zeskanowanie (lub zrobienie wyraźnego zdjęcia) oraz przysłanie e-mailem na powyższy adres. Wzory wniosków znajdują się na końcu informacji.

Wzory wniosków poniżej

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta wraz z załącznikiem nr 1 (proszę drukować/scanować dwustronnie w jednym dokumencie)
 2. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny studenta – załącznik nr 2
 3. Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Załącznik do wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia w NFZ dla osób posiadających Kartę Polaka

 

W razie potrzeby zachęcamy do odwiedzenia stron Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu : Dla studenta (nfz-poznan.pl)

ULOTKI DO POBRANIA:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne studenta
 2. Ubezpieczenie zdrowotne studenta – english
 3. EWUŚ

 


Health insurance for students

 

 • The health insurance at the university is voluntary, and only applies to persons who are not otherwise entitled to health insurance.
 • Health insurance entitles a person to health care benefits and gives them the right to receive such benefits free of charge in establishments which have concluded an agreement to provide health care services with the National Health Fund (NFZ). Health insurance is not accident insurance (NNW).
 • Health insurance rules are governed by the provisions of the act of 27 August 2004 on publicly-funded health care benefits (uniform text Official Journal of 2019, item 1373, as amended)
 • In accordance with the act of 27 August 2004 on publicly-funded health care benefits (Official Journal no. 164, item 1027 as amended), persons under 26 years of age are covered by health insurance as a family member of the insured person (e.g. parents, or if parents are unable to do so, then grandparents).
 • Health care insurance offered by the university may be used by a person who is not otherwise (except for family insurance) covered under different insurance entitlement e.g. employment, insurance coverage as a spouse, unemployed status, old-age pension/disability pension, etc. business or agricultural activity, alimony/child support.
 • The student’s right to healthcare services expires 4 months after graduation or removal from the list of students. The date of graduation is considered to be the date of passing the diploma examination.
 • A student registered for health insurance by the University is obliged to inform about:
  -the emergence of another title to compulsory health insurance, resulting, for example, from an employment relationship
  -changing the data contained in the application
  -change of student status
 • The information should be submitted to the Student Affairs Section as soon as the above-mentioned circumstances arise.

 

STUDENTS WHO ARE NOT POLISH CITIZENS – r u l e s

I. A student who is not a citizen of a Member State of the European Union or of a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) may take out insurance on a voluntary basis by concluding an agreement with the National Health Fund (NFZ). The agreement is concluded on the basis of a written application and a certificate confirming the student status, and passport. A student who enters into an agreement and pays contributions in a timely manner has the right to the full range of health care services in Poland in establishments which have concluded an agreement with NFZ to provide medical care. Within 7 days of signing the agreement, the student is required to register it with the Social Security Institution [ZUS] by submitting a form ZUS ZZA. The contribution due under the agreement must be paid each month into the account indicated by ZUS, not later than on the 15th day of the following month. The agreement is concluded for an indefinite period. The agreement is terminated by written notice or after one month of arrears in the payment of contributions, or establishment of a compulsory health insurance coverage, such the conclusion of an employment contract. A copy of the agreement and the confirmation receipt for payment of the contribution for the last month is proof of health insurance coverage.

II. A student who is not a national of a Member State of the European Union or of a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) and who is considered a person of Polish origin within the meaning of the provisions on repatriation on the basis of the consul’s decision (the Polish Card [Karta Polaka]/Consul’s decision) is reported for insurance by the University on the terms applicable to Polish students. Required documents: application to the University, a copy of the Polish Card or the Consul’s decision, statement regarding the Pole’s Card) must be delivered to the Student Affairs office (please send scans with your signature to the email address below)

III. A student who is a citizen of a Member State of the European Union or of a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) is entitled to free health care services provided by health care providers which have concluded agreement for the provision of health care services with the National Health Fund on the basis of the European Health Insurance Card or, if the student does not hold other health insurance entitlement in the country of residence, is registered for insurance by the University under the rules applicable to Polish students.

Contact

A student interested in being covered by health insurance by the University reports to the Student Affairs office at ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, room no 25, ground floor. Student Affairs office is open from Monday through Friday from 8:00 to 14:00, tel. 61 829 4376, email: mirgaj@amu.edu.pl

Please print out your application, fill out and sign it, scan it (or take a clear picture of it) and email it to the email address.

DOCUMENTS FOR DOWNLOAD:

 1. Application for health insurance for the student, with Attachment 1 (please print/scan double-sided as one document)
 2. Particulars of student’s family members to be reported for health insurance registration – Attachment 2
 3. An application to deregister from health insurance
Skip to content