BIURO
OBSŁUGI
STUDENTÓW
KAMPUS
OGRODY

Witamy na stronie Biura Obsługi Studentów Kampusu Ogrody.

Poniżej znajdziesz najnowsze informacje od BOSKO.

DO ZADAŃ BOS NALEŻY:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • wprowadzanie do USOS danych w zakresie toku studiów
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów
 • prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, w tym sporządzanie list stypendialnych
 • wykonywanie czynności w zakresie obsługi studentów, w tym przyjmowanie podań, wniosków i innych pism związanych z procesem kształcenia
 • ścisła współpraca z dziekanami oraz prodziekanami właściwymi ds. studenckich w zakresie obsługi studentów oraz przebiegu procesu kształcenia
 • realizacja zadań zlecanych przez dziekanów oraz prodziekanów właściwych ds. studenckich w zakresie procesu wydawania decyzji związanych z procesem kształcenia
 • stosowanie procedur i instrukcji w zakresie obsługi studentów oraz procesu kształcenia wydanych przez właściwe jednostki administracji centralnej
 • windykacja przedsądowa zaległości w zakresie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych od studentów
 • archiwizacja teczek studentów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów
Posłuchaj tej strony


Aktualności

13 Badanie Jakości Kształcenia

Badanie Jakości Kształcenia 13.06.-17.07.2022r.

Zapraszamy wszystkich studentów i studentki do udziału w 13. edycji badania jakości kształcenia, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie do 17 lipca 2022 r.

Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. Raporty z poprzednich edycji badania znajdują się na stronie jakosc.amu.edu.pl. Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Akcja „Pacz Sercem” 2022

Rozpoczęła się akcja „Pacz Sercem” 2022, w ramach której pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zbierają najpotrzebniejsze rzeczy dla zwierząt.

W tym roku beneficjentem są podopieczni Pilskiego Schroniska dla Zwierząt oraz Fundacji Kejtersi, którą założyła absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Celem jest zbiórka karmy i innych rzeczy potrzebnych zwierzakom. Mogą być to np. smycze, legowiska, lekarstwa, przysmaki itp.

Zachęcamy do wsparcia akcji, gdyż w tym roku wszystkie obiekty w kraju borykają się z dodatkowymi potrzebami z powodu wojny w Ukrainie, skąd przywiezionych zostało bardzo wiele potrzebujących zwierząt.

Osoby chcące wesprzeć akcję mogą zrobić poprzez przywiezienie potrzebnych rzeczy do holu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (ul Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań), dokonanie zakupu w wybranym przez siebie sklepie internetowym i skierowanie przesyłki na powyższy adres lub wpłaty poprzez portal Zrzutka.

16-letni pies Piccolo, któremu udało się pomóc w efekcie ubiegłorocznej zbiórki. W listopadzie ubiegłego roku opuścił schronisko Miluszków w Pile, gdzie spędził 6 długich lat.

Dla studentów Nocne Rendez-BUP. Nocna sesja w Bibliotece

Zapraszamy na Nocne Rendez-BUP w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu wydłuża godziny pracy Czytelni Nauk Humanistycznych oraz Czytelni Nauk Społecznych do godziny 24.00, podczas letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 20.06 – 4.07.2022 r. (od poniedziałku do piątku).

Aktualne godziny otwarcia czytelni i pracowni znajdziesz na stronie BUP: Godziny otwarcia czytelni i pracowni Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

List Rektora z 8.06.2022 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że dnia 30 maja Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraził swoją opinię na temat dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna”. W trakcie długiej, wnikliwej i niezwykle rzeczowej dyskusji Senatorowie wnieśli poprawki do przedstawionego projektu i pozytywnie zaopiniowali cały dokument (przy 45 głosach za, 2 wstrzymujących i 3 przeciwnych). Jego treść przedstawiam dziś społeczności akademickiej. Pragnę też przypomnieć, że celem dokumentu jest zapewnienie równych praw i możliwości wszystkim, którzy tę społeczność tworzą.

Zapewniam, że wszystkie uwagi wniesione w drodze wewnątrzuczelnianych konsultacji zostały wnikliwie przeanalizowane przez powołany w tym celu zespół roboczy pod moim przewodnictwem. W wyniku dokonanej analizy, do projektu zostały wprowadzone zmiany w tych zapisach, które budziły największe kontrowersje – przy czym przyjęte rozwiązania nie naruszały istoty dokumentu. Zrezygnowano zatem z możliwości anonimowego zgłaszania przypadków molestowania, dookreślono znaczenie pojęcia szkoleń antydyskryminacyjnych, wycofano się też z przykładowego wykazu konsultantów powoływanych przez Rektora na wniosek Rzecznika Praw i Wolności Akademickich. W zapisie dotyczącym sposobu zwracania się do studentów przechodzących tranzycję dookreślono, iż objęte ewentualnymi sankcjami zachowania muszą być umyślne i uporczywe, a także odnosić się wyłącznie do studentów, którzy formalnie zgłosili potrzebę i chęć zmiany imienia w systemach informatycznych UAM (nie dotyczy to korekty danych w USOS; do czasu rozstrzygnięcia sądowego wszystkie oficjalne dokumenty studenta pozostają bez zmian i są zgodne z metryką urodzenia). Pojęcie różnorodności zostało wzbogacone o różnorodność religijną, rozbudowano także definicję mobbingu, rozszerzając ją o stosowne przykłady.

Pragnę także podkreślić, że zgodnie z opinią prawną, a także opiniami większości naszej społeczności, przyjęte w dokumencie deklaracje i definicje są w pełni spójne z regulacjami obowiązującymi od wielu lat, zarówno w krajowym, jak i europejskim porządku prawnym (zwłaszcza w orzecznictwie sądowym).

Wyszczególnione w dokumencie rozwiązania nie są ukierunkowane na wyróżnienie czy też uprzywilejowanie jakiejkolwiek z grup zagrożonych dyskryminacją – mają charakter uniwersalny, służący w równym stopniu ochronie przed dyskryminacją z uwagi na tożsamość płciową, deklarację przynależności religijnej czy którąkolwiek z innych cech mogących potencjalnie stanowić źródło zachowań dyskryminacyjnych. „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna” określa ponadto ramy działania Rzecznika Praw i Wartości Akademickich i wprowadza bardzo potrzebny na Uniwersytecie mechanizm mediacji.

Przedstawiam Państwu ten dokument z przekonaniem, że przyczyni się on do tego, że UAM będzie jeszcze bardziej przyjaznym i bezpiecznym miejscem nauki i pracy. Mam też nadzieję, że mimo intensywnej, a nawet burzliwej dyskusji, zostanie on przyjęty z życzliwością.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor

Zarządzenie Rektora w sprawie harmonogramu pomocy materialnej dla studentów 2022/2023

12 maja 2022 r. zostało wydane Zarządzenie Rektora UAM w Poznaniu w sprawie harmonogramu postepowania w sprawie przyznania studentom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2022/2023.

Zgodnie z harmonogramem :

 1. 6.06. 2022 r. rozpoczęło się składanie wniosków w systemie USOSweb wniosków o zakwaterowaniem w domach studenckich w r. akad. 2022/2023 (wnioskowanie nr 1 -dla osób mających status studenta UAM podczas wnioskowania); ​​​​​​
 2. 8.08. 2022 r. rozpocznie się wnioskowanie nr 2 (dla osób przyjętych na I rok studiów UAM, których konta w USOSweb zostaną utworzone do 17.08.2022 r.);
 3. 12.09.2022 r. rozpocznie się wnioskowanie nr 3 (dla osób przyjętych na I rok studiów UAM, których konta w USOSweb zostaną utworzone od 8.08-18.09.2022 r.).

Ważne!

Student, który nie potwierdzi w systemie przyjęcia przydziału zgodnie z harmonogramem wnioskowania, zostanie odebrane przydzielone miejsce!

Zał. nr 1 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIASTYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHW ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

​​​​​​​Zał. nr 2a HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIASTYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zał. nr 2b HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIASTYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA KIERUNKACH STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Zał. 3a HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023Wnioskowanie nr 1 (czerwiec 2022 r.)

Zał. 3b HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023Wnioskowanie nr 2 (sierpień 2022 r.)

Zał. 3c HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023Wnioskowanie nr 3 (wrzesień 2022 r.)

V Dni Jakości Kształcenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i studentów UAM do udziału w organizowanej w ramach V Dni Jakości Kształcenia konferencji Wspólny cel, różne możliwości. Indywidualizacja procesu kształcenia.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 6–7 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki, będących jej współorganizatorami.

V Dni Jakości Kształcenia to przede wszystkim próba ukazania różnorodności ścieżek kształcenia, a także złożoności perspektyw, kontekstów czy trudności związanych z ich wyborem.

W programie znalazły się także prezentacje projektów wyłonionych w ubiegłorocznej edycji Konkursu Projakościowego Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Joanna Wójcik

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Koncert charytatywny „Jednym głosem z wolną Ukrainą”

W dniu 7 czerwca o godzinie 19:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy Wieniawskiego 1 odbędzie się „XI Koncert Charytatywny Jednym głosem z wolną Ukrainą UAM Charytatywnie”.

Podczas koncertu wystąpią: Czesław Mozil, Katarzyna Groniec, Małgorzata Ostrowska, Orkiestra Kameralna UAM pod dyr. Aleksandra Grafa, Swiernalis, Bianka Szalaty, Chór Pogłosy pod dyr. Joanny Sykulskiej, a także pracownicy naukowi UAM: prof. Dominika Narożna, prof. Jędrzej Skrzypczak, doktoranci UAM: Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk oraz Natalia Janowska. Oprócz nich zagra wspaniały zespół, którego skład zasilą: Aleksandra Samelczak, Szymon Siwierski, Łukasz Świętek, Paulina Frąckowiak, Adam Fordon, Agnieszka Kowalczyk, Maciej Pruchniewicz, Łukasz Świętek, Jarosław Krawczyk, Dominik Ostrowski, Michał Kmieciak. Grono występujących artystów obecnością zaszczycą także Artem Voronov oraz Larysa Vasiuchenko.

Wydarzenie jest organizowane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W trakcie wydarzenia zbierane do puszek oraz podczas licytacji charytatywnych będą fundusze na pomoc humanitarną. W tym roku UAM Charytatywnie współpracuje razem ze Stowarzyszeniem Warto Razem, a naszym beneficjentem są chore oraz osierocone dzieci w Ukrainie.

Do wejścia na koncert uprawnia zakupiona „cegiełka”. Nie posiada ona konkretnej wartości, do jej nabycia wystarczy dowolna kwota przeznaczona na nasz szczytny cel. Cegiełki są dostępne do zakupu na miejscu przed rozpoczęciem koncertu oraz będą również dystrybuowane wcześniej na wydziałach.

Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji cegiełki/wejściówki przez osoby planujące pojawić się na koncercie, w sekretariacie WNPiD, tel. 61 829 6625.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydarzenia na Facebooku: Jednym głosem z wolną Ukrainą – XI koncert UAM Charytatywnie

Zapraszamy serdecznie na wydarzenie, bądźcie razem z nami! Zagrajmy głosem wolności wraz z naszymi wspaniałymi artystami!

Konkurs Falling Walls Lab

Ruszył nabór do konkursu Falling Walls Lab. Do wygrania m.in. podróż do Berlina i udział w kilkudniowej prestiżowej konferencji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia br.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić pomysł na pokonanie istniejących ograniczeń – w nauce, społeczeństwie, gospodarce czy branży technologicznej.

Do konkursu mogą zgłosić się studenci programów licencjackich i magisterskich, doktoranci, doktorzy, osoby rozpoczynające karierę zawodową, przedsiębiorcy, osoby, które zajmują się edukacją, zarządzają nauką i innowacjami. Wystarczy spełnić minimum jeden z wymogów formalnych:

 • doktoryzować się nie więcej niż 5 lat temu (tj. po 01.01.2017 r.),
 • mieć tytuł magistra uzyskany maksymalnie 7 lat temu (tj. po 01.01.2015 r.),
 • mieć tytuł licencjata uzyskany maksymalnie 10 lat temu (tj. po 01.01.2012 r.),
 • mieć status studenta i/lub być na stażu podoktorskim.

Zgłoszenia do 15 sierpnia 2022 (ostateczny termin).

Więcej informacji znajdziesz na stronie konkursu: Falling Walls Lab

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022 – nabór przedłużony do 1 czerwca!

Do 1 czerwca br. został przedłużony termin na przesyłanie zgłoszeń przez studentów pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie/EUROSTUDENT – how are you?

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. 

Dołącz już dziś!

Link: https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=270

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badawczy EUROSTUDENT.

___________________________________________________________________________

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź: https://www.eurostudent.eu/   Napisz: eurostudent@pbs.pl   

Zadzwoń (pn-pt 8-16): 511 890 222

We participate in the largest European research project on the life of students in the form of an online survey – EUROSTUDENT. It is a cyclical project that allows to capture trends useful in forming public policy. Join!
Link: https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=270

We invite to take part in the survey all participants of the studies: first degree, second degree, uniform master’s and postgraduate. We invite full-time and part-time students as well as those who participate in distance learning programme.

The survey will take about 20 minutes, it is available until the end of June. We recommend filling on a larger screen than your smartphone.

We assure you that your vote will be of great importance for the reliability of results and the representativeness of the research, and thus for the comparability of Poland’s results compared to other European countries.

Share your story and experiences.

Thank you for your time.

Research Team EUROSTUDENT.

___________________________________________________________________________

For carrying out the research in Poland is responsible independent research agency PBS Sp. z o.o. on behalf of the Ministry of Education and Science.

Do you want to know more?

Visit: https://www.eurostudent.eu/   Write: eurostudent@pbs.pl

Skip to content
Udosptępnij...