Pliki do pobrania

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

PRACA DYPLOMOWA

doc

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ

Wersja: 2023
Rozmiar: 145.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 24-03-2023
pdf

INSTRUKCJA APD

Rozmiar: 1.28 MB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022

Proponowany wzór redakcyjny pracy magisterskiej

1. Tekst pracy:
• czcionka używana w tekście: Times New Roman o wielkości 12 pkt.;
• czcionka używana w przypisach: Times New Roman o wielkości 10 pkt
• odstęp między wierszami: 1,5 interlinii;
• marginesy górny i dolny mają wielkość 2,5 cm, a marginesy boczne – wewnętrzny 3,5 cm, a zewnętrzny 2,0 cm,
• akapity wyjustowane lub wyrównane do lewego marginesu,
• pierwszy wiersz paragrafu z wcięciem 0,5 cm,

2. Tytuły rozdziałów i paragrafów (podrozdziałów):
• tytuły rozdziałów: pogrubiona czcionka o rozmiarze 14 pkt.; odstęp przed 18 pkt., po 12 pkt.,
• tytuły paragrafów: pogrubiona czcionka 12 pkt.; odstęp przed 12 pkt., po 6 pkt.,
• nie stawia się kropek na końcu tytułów rozdziałów i paragrafów.

Wzór jest jedynie propozycją. Wymagania edytorskie prosimy konsultować z promotorem.

Zasady przystąpienia do obrony pracy

Informacje ogólne

Zgodnie z § 60 Regulaminu studiów, student_ka składa pracę dyplomową do 30 września ostatniego semestru studiów. Złożenie pracy dyplomowej oznacza: 1) zarejestrowanie jej tytułu w Biurze Obsługi Studentów i 2) wgranie całej pracy w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), na co są 3 dni robocze od momentu zarejestrowania tytułu pracy.

Termin egzaminu (dzień i godzinę) ustala promotor w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnej i studentem_ką.

Egzamin odbywa się w siedzibie uczelni w wyznaczonym terminie, najpóźniej 3 miesiące po złożeniu pracy dyplomowej. Jeżeli student_ka nie może podejść do egzaminu w wyznaczonym terminie, przesyła wraz z usprawiedliwieniem ze swojego studenckiego adresu e-mail do BOS prośbę o wyznaczenie nowego terminu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student_ki na egzaminie dyplomowym w ustalonym terminie, wyznaczany jest drugi termin egzaminu jako ostateczny (§ 68 Regulaminu studiów UAM). Jeżeli egzamin nie odbył się w wyznaczonym terminie, student_ka zostaje skreślony_a z listy studentów.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący, promotor, recenzent.

Zgodnie z § 55 Regulaminu studiów możliwe jest wznowienie studiów na czas przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (tylko wówczas, gdy praca dyplomowa jest ukończona, wgrana do systemu APD i zrecenzowana). Student_ka może wnioskować o wznowienie studiów wyłącznie w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Przed egzaminem

Zgłoszenie egzaminu w BOS następuje co najmniej 17 dni przed planowanym egzaminem¹ Jeżeli w uzasadnionych okolicznościach (np. oczekiwanie na wyniki egzaminów na 3. roku studiów I stopnia) recenzenci_tki wyrażą zgodę na napisanie recenzji w krótszym (niż 7 dni) czasie, a student_ka zgodzi się na skrócenie czasu (7 dni) na zapoznanie się z recenzjami, egzamin może być zaplanowany w terminie krótszym niż 17 dni. Wymaga to
jednak obustronnych zgód.

¹ Czas ten jest potrzeby na: 1) prace BOS, dyplomanta i promotora – sprawdzenie zaliczeń (BOS), obliczenie średniej ocen ze studiów (BOS), wprowadzenie danych do APD (student_ka), wgranie pracy w APD (student_ka), akceptacja danych w APD (promotor_ka), zlecenie badania antyplagiatowego i zaakceptowanie raportu z tego badania (promotor_ka); 2) 7 dni na napisanie recenzji; 3) 7 dni na zapoznanie się z nimi.

Zgłoszenie egzaminu w BOS następuje poprzez przesłanie (ze studenckiego adresu e-mail) następujących danych (również do wiadomości promotora):
➢ imię i nazwisko studenta/tki
➢ nr albumu
➢ imię i nazwisko promotora
➢ imię i nazwisko recenzenta
➢ imię i nazwisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
➢ data egzaminu dyplomowego
➢ informacja, czy był robiony jakikolwiek dodatkowy kurs (np. tutoring lub dodatkowa specjalność)
➢ skan podpisanej przez promotora strony tytułowej pracy dyplomowej.
Jeżeli brakuje jakiejkolwiek informacji z wyżej wymienionych i ocen w USOSie nie ma możliwości wgrania pracy do Archiwum Prac Dyplomowych.

Tytułowa strona pracy dyplomowej jest znormalizowana (zawiera m. in. nazwę uczelni i wydziału, tytuł pracy w języku polskim i angielskim, numer albumu – w ustalonym układzie graficznym): wzór.

Procedura przygotowania pracy do egzaminu dyplomowego obejmuje działania w APD.
Instrukcja dla studentów: http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/zdalny_egzamin_dyplomowy/APD_Instrukcja_student.pdf

Nie drukuje się pracy dyplomowej celem przechowywania jej w teczce akt osobowych studenta_tki. Praca dyplomowa jest przechowywana w APD stanowiącym na UAM bazę pisemnych prac dyplomowych.

Egzamin

Egzamin dyplomowy odbywa się po ukończeniu pracy dyplomowej, uzyskaniu wszystkich zaliczeń (oceny w USOS), zgłoszeniu tytułu pracy i zarejestrowaniu pracy dyplomowej w APD. Egzamin odbywa się nie później niż po 3 miesiącach od wgrania pracy w APD.

Egzamin obejmuje trzy części:
1) część jawna dla studenta_ki – odpowiedzi na pytania
2) część niejawna, podczas której następuje ustalenie oceny z egzaminu
3) część jawna – ogłoszenie decyzji komisji egzaminacyjnej nt. wyniku egzaminu i oceny na dyplomie.

Przewodniczący_a komisji egzaminacyjnej w trakcie egzaminu lub niezwłocznie po jego zakończeniu generuje i uzupełnia elektroniczny protokół egzaminu w APD. Protokół zatwierdzają w APD wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.

Data złożenia egzaminu dyplomowego jest datą ukończenia studiów.

Po egzaminie

Dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz 2 odpisy uczelnia wydaje absolwentowi_tce w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów (z uwzględnieniem okresu urlopowego pracowników BOS), natomiast już następnego dnia roboczego po egzaminie możliwe jest wygenerowanie przez BOS zaświadczenia o odbytych studiach.

DRUKI

Wnioski przyjmuje wyłącznie Biuro Obsługi Studentów

 

Od roku 2022/2023 studentki, studenci wszystkich Wydziałów UAM mają możliwość składania podań w systemie USOS

doc

WNIOSEK DO DZIEKANA

Rozmiar: 36.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
docx

WNIOSEK O UZNANIE WCZEŚNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ

Rozmiar: 14.81 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
docx

WNIOSEK O UZNANIE OCENY Z WARUNKU

Rozmiar: 14.68 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
docx

WNIOSEK O ZMIANĘ GRUPY

Rozmiar: 11.63 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA

Rozmiar: 43.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

APPENDIX TO THE REQUEST FOR EXEMPTION FROM THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES

Rozmiar: 29.50 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
pdf

REZYGNACJA ZE STUDIÓW I OŚWIADCZENIE

Rozmiar: 181.76 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
pdf

OŚWIADCZENIE O UTRACIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Rozmiar: 137.37 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
pdf

WNIOSEK O WYSŁANIE DYPLOMU I SUPLEMENTU DO DYPLOMU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

Rozmiar: 112.79 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 13-04-2023

Skip to content