Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

Biuro Obsługi Studentów Kampus Ogrody

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biura Obsługi Studentów Kampusu Ogrody


Biuro Obsługi Studentów Kampus Ogrody zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura Obsługi Studentów Kampusu Ogrody.

– Data publikacji strony internetowej: 2021-07-01
– Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– nie wszystkie grafiki na stronie posiadają tekst alternatywny
– sporadycznie pojawiają się ostrzeżenia przy walidacji kodu html i CSS, ale nie utrudnia to przeglądania strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

– Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-21
– Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

– Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Nikodem Kałek.
– E-mail: nikkal@amu.edu.pl
– Telefon: 618292143

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

– Organ nadzorujący: Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
– Adres: ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 , 60-780 Poznań
– E-mail: bon@amu.edu.pl
– Telefon: 061 829 20 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W pobliżu wejścia do obiektu (budynek C, Kampus Ogrody) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 50 metrów od głównego wejścia. Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale w przyszłosci przewidziany jest ich remont.

Wewnątrz budynku znajdują się: windy obsługujące części budynku do 2. poziomu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica) oraz winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR. Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP. W obiektach kampusu Ogrody znajdują się również zaktualizowane tyfloplany (mapa brajlowska) przeznaczona dla osób niewidomych.

Od września 2020, na terenie Kampusu Ogrody są zainstalowane znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint, obecne również w budynku Biura Obsługi Studentów Kampusu Ogrody. Pełna lista oznaczonych punktów w budynku C znajduje się TUTAJ (kliknij w link, aby przejść na stronę zewnętrzną).

Skip to content